Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1. Elke verkoop uitgaande van onze firma, geschiedt uitsluitend tegen huidige voorwaarden, welke ook
de voorwaarden zijn van de aankopende partij.

Artikel 2. Receptie: gezien het ter zake gaat over verkoop van goederen, gebeurt de aanvaarding van de
verkochte goederen, steeds op onze firma, waar de goederen trouwens reeds worden uitgekozen.

Artikel 3. De leveringstermijn is zonder verbintenis van onzentwege en slechts een ernstige raming en de koper
verleent ons een supplementaire termijn van dertig dagen na aangetekende aanmaning tot levering; deze
termijn van dertig dagen kan slechts ingaan vanaf de in bestelling voorziene leveringstermijn en is
supplementair aan de voorziene leveringstermijn.

Artikel 4. De koper is steeds solidair in solidum gehouden tot de betaling van de aangekochte goederen, zelfs
indien de koper om de één of andere reden verzoekt de factuur op te maken, rechtstreeks op een derde. In dit
geval is de koper in elk geval, samen met de derde gehouden tot betaling, dit solidair in solidum.

Artikel 5. Al onze prijzen zijn constante prijzen. De facturen zijn contant betaalbaar te Bavikhove. Bij niet stipte
betaling, bij nalatigheid of slechte wil, worden onze prijzen verhoogd met 10% mits een ingebrekestelling van
acht dagen zonder gevolg bleef en met een maximum van €1.239,47.

Artikel 6. In geval van betwisting nopens de aanvaarding zal elke klacht ongegrond zijn, wanneer de hele partij
niet ongeschonden en onaangeraakt is gebleven. Het bewerken, verwerken, verhandelen al is het maar van een
gering gedeelte, maakt elke klacht ongegrond en betekent aanvaarding van een ganse partij. Gedeeltelijke
teruggave zal nooit aanvaard worden.

Artikel 7. Ieder som niet betaald op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder dat enige sommatie nodig
is, een interest mede van 1% per maand.

Artikel 8. Het niet betalen op de vervaldag van een gedeelte van de levering of van een gedeelte van een
contract maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar en verleent aan
verkoopster de mogelijkheid ofwel de bestaande contracten te annuleren met toepassing van het uitdrukkelijk
ontbindend beding ofwel de dwangafname te vorderen. De dwangafname kan echter steeds gevorderd worden
door de verkoper en met uitsluitend de keuze tussen dwangafname ofwel schadevergoeding.

Artikel 9. Voor alle gevallen waar de verkoop wordt ontbonden lastens de koper verbindt de koper zich om aan
de verkoper als schadevergoeding voor winstderving een forfaitaire som te betalen, die overeenkomt met 20%
van de waarde van de goederen waarvan de verkoop ontbonden is (art. 1184 en 1152 B.W.). In het geval echter
waar de verkochte goederen reeds in productie zijn, heeft onze firma het recht op de integrale
schadevergoeding gezien elke weigering tot afname een volledig verlies betekent voor onze firma, daar deze
koopwaren omzeggens onverkoopbaar zijn wegens de aard van het bedrijf.
Niettemin heeft onze firma steeds het recht en de keuze om ofwel de ontbinding te vorderen, met
schadevergoeding ofwel dwanguitvoering te vorderen.

Artikel 10. Onze firma behoudt het recht voor geschil te brengen volgens rechtbank naar keuze, in principe de
rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van de firma, doch onze firma heeft eveneens het recht
betwistingen te brengen voor andere rechtsinstanties, zoals deze woonplaats van de koper of de rechtbanken
Brussel, Centrum van Europa.
Lesage Champignons
Kervijnstraat 79
8531 Harelbeke (Bavikhove)
Belgiƫ
Tel.: +32 56 71 22 88
Fax: +32 56 71 29 53
BTW: BE 0422.556.249

Verkoopsvoorwaarden
Webdesign by IDcreation 2012